خدا خدا خدا ...

 با دلخوری و افسوس به ... میگم : خیلی کلافه ام ، دارم گیج می شم!

... با همون قیافه ی آروم با تعجب میپرسه : چطور مگه ؟!

با بی حوصلگی میگم : نمی دونم ، تو بهم بگو ؛ این یه قانونه ؟

این یه قانونه که کمترین محبتها رو از کسانی می بینیم که بیشترین محبتها رو بهشون

 کردیم

و بیشترین محبتها رو از کسانی می بینیم که کمترین محبت و توجه را بهشون داشتیم !

... پس از لحظه ای تامل میگه : هر عملی ، عکس العملی داره ، حالا سوال اینه

که کسی هست

که همین نظر رو درباره تو داشته باشه ؟!

با تعجب میگم مثلن کی ؟ حداقل در مورد من محاله چنین موردی وجود داشته باشه !

انگشت اشاره اش رو بهم نشون میده و به بالا اشاره میکنه !

/ 0 نظر / 12 بازدید