حرف دلم...

دلم عجیب

یک غیر منتظره

خ ی ل ی خ و ب

می خواد....

/ 3 نظر / 7 بازدید
KIARASH

وبت قشنگه....به منم سر بزن اگه خواستی...[لبخند][گل]

محمد علی

به حرمت نـــــــــــــــان و نمـــــــــــــکی که با هم خوردیــــــــــم نـــــــــــــــــان را تــــــــــــــــــــو ببــــــــــــــــــــــر که راهت بلنـــــــــــــــــد است و طاقتــــــــــــــــــت کوتاه نمـــــــــــــــــک را بگــــــــــــذار برای من میـخواهــــــــــــــــم این زخـــــــــــم همیشـــــــــــه تــــــــــازه بمانـــــــد.....

غریبه آشنا

خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره میان خنده هایی بلند!![گل]