چقدر کوه را به رخم می کشی

به من بگو چرا اینقدر زیاد

چرا دلهره من هیچ انتظاری را در تو نمی آفریند

و چگونه است باز انتظار من زیادتر می شود

تو را که به انتظار می نشینم تمام شب و روزم  معنایی تازه می یابد!

انتظار تو در جان تمامی درختان شکوفه می نشاند

من نیز هم ....

/ 1 نظر / 9 بازدید
غریبه آشنا

دوری دورت نمیکند وقتی در امن ترین جای اندیشه ام نشسته ای . . .[گل][ناراحت]