/ 3 نظر / 10 بازدید
غریبه آشنا

چقدر حرف تو این عکس هست !!!!!!!!!!!!![سوال][سوال][سوال] چقدر پر احساسه . داره باهات حرف می زنه انگار [نگران][نگران]

محمد علی

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود تو شدی قصه عشق وقتی عاشقی نبود تو سرآغاز منی از همیشه تا هنوز تو سرآغاز منی مثل خورشید واسه روز یکی بود یکی نبود تو شدی قصه عشق[لبخند][گل]