قشنگترین لحظات را کسی به تو می دهد که

بتواند غمگین ترین لحظات را از تو بگیرد...