خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند

فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت