دنبال کسی
نیستم که وقتی میگم میرم

بگه:    " نرو "

کسی رو میخوام
که وقتی گفتم میرم بگه:

"صبر کن منم با هات بیام , تنها نرو"