خیلــــی وقــــتا بهــم میگن :چرا میخنــــدی
بگو ما هــــم بخنـــدیم…
اما هرگــــز
نگفتــن:چرا غصــــه میخوری بگـــو ماهــم بخــوریم…