تنها یک تنها می‌داند که تنهایی تنها درد یک تنهاست...