این روزها دلتنگ تر از همیشه ام ...

دلتنگم برای آنها که نیستند اما هنوز حضور دارند ،

آنها که رفته اند و جایشان سخت خالیست ...

و برای آنها که هستند اما نه به تمام ...