بزرگترین لطمه ها رو کسی میزنه که برات بزرگترینه ...