وقتی پرنده ای زنده است............. مورچه ها را می خورد

وقتی میمیرد.................مورچه ها او را می خورند

زمانه و شرایطش در هر موقعیتی می تواند تغییر کند

در زندگی هیج کس را تحقیر یا آزار نکنید.

شاید امروز قدرتمند باشید ..........اما یادتان باشد!

زمانه از شما قدرتمند تر است....

یک درخت میلیونها چوب کبریت می سازد!!!!

اما وقتی زمانش برسد... یک چوب کبریت برای سوزاندن

میلیونها درخت کافیست...

                 پس خوب باشید و خوبی کنید.....