همیشه به خودت٬ تنها به خودت اطمینان داشته باش و

 در هنگام مشکلات به آسمان نگاه کن.

 چرا که معمولا"...

 اطرافت خالی از دوستانی می شود

 که تا دیروز به پای رفاقت جان می دادند...