چقدر امشب حس می کنم نبودن تو را

 صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم

 جانم ، مرا صدا زدی ؟!

 دلم تنگ است...

 صدایم کن