از کسی که دلش گرفته
نپرسید چرا؟...

آدم ها وقتی دلیل ناراحتیشان را نمی توانند بیان کنند دلشان می گیرد.