می گویند : که تنها یک دقیقه طول می کشد
تا دوستی را پیدا کنید ،
یک ساعت طول می کشد تا از او قدردانی کنید ،
اما یک عمر طول می کشد تا او را فراموش کنید.

*************************************************************

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید
دیگه هیچ کسو مثل اون دوست نداشته باشی
و از کسی که دوستت داره بی تفاوت عبور
نکن چون شایدهیچ وقت هیچ کس تو رومثل اون دوست نداشته باشه

**************************************************************

اگر آدمی شاد باشد
حتما کسانی را شاد نموده است
و اگر غمگین باشد،
کسی را غمگین کرده است