به هر دری زدم ممکن نشد جز سوختن و ساختن

و یک عمر در حسرت کسی که به اندازه یک دنیا

دوستش داشتم و دارم ...