دقایقی تو زندگیم هست

که دلم برای تو انقدر تنگ میشه

که دلم میخواد تو رو از تو رویاهام بیرون بکشم

وتوی دنیای واقعی با تمام وجودم بغلت کنم.