دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان!

این روزهادلها تشنه ترند تا زمین. خدایا کمی عشق ببار