علتِ فاصله ها ، 

 

قلتِ عاطفه هاست ...    

 

خویش را دریابید