امروز تولد خواهرم بود تا دو روز پیش حواسم بود ولی امروز کلا فراموش کردم ....

یه اس ام اس بهم داد (ای بی وفا رسم وفا از بانک نیاموزی چرا !؟ بانک با همه بیگانگی هر سال به ما اس می دهد. آبجی بی وفای من.) هیچ توجیهی نمی تونم بیارم برای فراموش کردن تولد عزیز ترین کسان زندگیم...  اونم خواهری که قبل از هرکسی روز تولدم و بهم تبریک می گه ...

عزیزم امیدوارم منو ببخشی ....    تولدت مبارکقلب