دلم نمیخواد نا امید باشم ولی حس می کنم تو این روزهای سرد زمستون دل من هم حسابی یخ زده حسابی خستم و دیگه نمی دونم باید چکار کنم دلم می خواست تو این روزهای بی کسی یکی بداد من هم می رسید.