داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را  شکر می گویم

                           

       چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و  گرفته هایت امتحان است.

                                        

 

یادم باشد حرفی نزنم که  به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد
خطی ننویسم که آزار دهد کسی  را
که تنها دل من ؛ دل نیست