آرام قدم بگذار مبادا بشکند سکوت کلبه
تنهاییم

فقط خدا

در این
نزدیکیست

**********