قدش به عشق نمی رسید

غرورم را زیر پاهایش گذاشتم

بازهم نرسید...