می دونی بهشت کجاست

یک فضای چند وجب در چند وجب

بین بازوهای کسی که دوستش داری