بیهوده است مجادله برسر اثبات دیانت یا بی دینی آدمها

کسی که دروغ نمی گوید ، کسی که مهربان و با انصاف است

کسی که از رنج دیگری اندوهگین می شود و با شادی دیگران شاد است .

کسی که انسان را،  پرنده را و گیاه را و زمین را محترم می دارد «به مقصد رسیده است»

از هـر راهــی کـه رفـتـه بـاشد .