دنیا پر از پلیدی است نه به خاطر وجود آدمهای بد

 

بخاطر سکوت آدمهای خوب  «گاندی»