دلم عجیب

یک غیر منتظره

خ ی ل ی خ و ب

می خواد....