پروردگارا در این روزهای پایانی سال به خواب عزیزانم ارامش

 


به بیداریشان آسایش،به زندگیشان عافیت،به عشقشان ثبات،به مهرشان وفا

 

 

به عمرشان عزت،به رزقشان برکت،و به وجودشان صحت عطا بفرما


امین