بهار که می آید، دستان باد بوی شکوفه می دهد
    جوانه های تک درخت باغچه،با نوازش نسیم جان می گیرند

                                                                                  آرام و آهسته...