چقدر کوه را به رخم می کشی

به من بگو چرا اینقدر زیاد

چرا دلهره من هیچ انتظاری را در تو نمی آفریند

و چگونه است باز انتظار من زیادتر می شود

تو را که به انتظار می نشینم تمام شب و روزم  معنایی تازه می یابد!

انتظار تو در جان تمامی درختان شکوفه می نشاند

من نیز هم ....