تاریخ تولدت مهم نیست ،تاریخ «تبلورت» مهمه.

اهل کجا بودنت مهم نیست، «اهل و بجا» بودنت مهمه

منطقه زندگیت مهم نیست،«منطق زندگیت» مهم و

گذشته زندگیت مهم نیست، امروزت مهمه که چه گذشته ای

واسه فردات میسازی...