خدایا!!

برای خاموشی شب های انتظارم

فقط یک "فوووت" کافیست..

خاموشم کن ...

خسته ام