خدایا

یاکسی روبهمون نده

یااگه میدی دیگه ازمون پس نگیرش...!

آخه آدما هم هدیه شون رو پس نمیگیرن!

توکه....   خداااااااااااااااایی