ای خدااااااااااااا صدایم را بشنو من از تو می طلبم....

آرامش را .....