بعضی ها گریه نمی کنند

 

اما ... از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی

 

یک سکوت گوشه چشمشان به کمین نشسته...