امشب حرفی برای گفتن ندارم..

امشب بغض دارم..

بغــــــض!