فراموش مکن تا باران نباشد رنگین کمان نیست

 

تا تلخی نباشد  شیرینی نیست

 

و گاهی همین دشواری هاست که از ما انسانی

 

نیرومند تر و شایسته تر می سازد خواهی دید ،

 

آری خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز می کند...