هنوز هم در پی گذشت سالها

 

تن خسته من گرمی نوازشت را می خواهد