چه با چتر

 

چه بی چتر فرقی نمی کند

 

بی تو خیس بارانم ....