عازم یک سفــــــــــــــرم

 

سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

 

سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــــــودم

 

مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــت

 

و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــــــــت…