هــر آدمـی کــه مـــیـرود ،

یــک روز ..

یــک جـایـی ..

بــه یـک هــوایــی ..

بـــرمیـــگـردد !

همــیشه یـک چـــیـزی ،

بـــرای جــامــانــدن هــست !

حتــی...

یــک خـــاطـــره ..........