در نقاشی ام تنهایی ام را  پنهان می کنم


                         در دلم دلتنگی ام را و در سکوتم حرف های نا گفته ام را