یه پنجره با یه قفس...

 

یه حنجره بی هم نفس...

 

سهم من از بودن تو یه خاطرس همینو بس...