این

روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به اینکه دیگــــر هیچ
 
چیز مهم نیست... اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"