به دیدارم بیا امشب

در این تنهایی تنها و تاریک

خدا داند

دلم تنگ است

بیا ای روشن تر از لبخند

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها

دلم تنگ است