بعضی وقتا که میگم خوبم !

کسی رو  میخوام

که تو چشمام نگاه کنه

و منو محکم بغل کنه ؛

و بگه ، میدونم خوب نیستی....