از مــن نــرنــــــــــج ؛

نــه مـغــــــرورم ، نــه بــی احــســــــــاس

فـقــط خســــته ام ،

خســــته از ....

خســــته از ....

خســــته از .... لبخند اجباری

خســــته از .... حرفهای تکراری