درونم غوغاست...

ساده می شکنم ،

با یک تلنگر کوچک

اینگونه نبودم...

" اما چند وقتیست اینگونه شدم "